REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLAT-FORMA CMS

§ 1 - DEFINICJE


 • 1. Usługodawca – Star-Design z siedzibą w Wałbrzychu, przy ulicy Senatorskiej 7/2, 58-316 Wałbrzych posługujący się numerem NIP: 886-291-94-55
 • 2. Klient – osoba fizyczna lub jednostka prowadząca działalność gospodarczą
 • 3. Strona internetowa – system prezentujący treści, oraz grafiki poprzez sieć Internet dla innych Użytkowników opisanych przez Klienta
 • 4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na udostępnianiu systemu Plat-Forma wraz z Panelem administracyjnym
 • 5. Użytkownik – internauta odwiedzający Stronę Internetową Klienta
 • 6. Panel administracyjny – konto umożliwiające zarządzanie zasobami Strony internetowej, poprzez przeglądarkę internetową po uprzednim wpisaniu loginu oraz hasła
 • 7. Usługi dodatkowe – usługi wykraczające poza zakres świadczonych usług przez Usługodawcę, będące odpłatnym wariantem, po indywidualnej wycenie takiej usługi oraz zaakceptowaniu przez obie Strony
 • 8. Formularz – formularz rejestracyjny poprzez który Klient składa dyspozycję o chęci założenia Strony Internetowej
 • 9. Subdomena– unikalny adres strony internetowej powstały wraz z utworzeniem konta dla Klienta po przesłaniu Formularza posiadający w swojej nazwie końcówkę .star-design.com.pl
 • 10. Domena – unikalny adres strony internetowej możliwy do zakupu przez Klienta we własnym zakresie, lub u Usługodawcy w cenie określonej w Cenniku
 • 11. Umowa – zawartość umowy jest treścią niniejszego regulaminu
 • 12. Konto – element składający się ze Strony Internetowej, oraz Panelu Administracyjnego zakładany automatycznie na podstawie przesłanego Formularza.

§ 2 – POSTANOWIENIA WSTĘPNE


 • 1. Poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza przez Klienta przyjmuje się akceptację niniejszego regulaminu, który jednocześnie jest pełnoprawną umową współpracy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 • 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, informując o tym Klienta drogą elektroniczną email.

§ 3 – ZAWARCIE UMOWY


 • 1. Usługodawca zobowiązuje się do udostępniania oprogramowania Plat-Forma wraz z subdomeną.
 • 2. Złożenie zamówienia na Usługi dokonuje się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.plat-forma.pl
 • 3. Umowa zawierana jest na czas określony roku czasu, po czym następuje automatyczne przedłużenie Usług.
 • 4. Klient dokonuje płatności za pierwszy rok zgodnie z wybranym pakietem; podtrzymanie usług po roku czasu na kolejny rok to koszt 100zł.
 • 5. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu czasu przed końcem umowy, wówczas Usługa nie zostanie automatycznie przedłużona.
 • 6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie rachunków w formie elektronicznej, nie wymagających podpisu. Dokumenty księgowe będą udostępniane do pobrania w Panelu Administracyjnym.
 • 7. Nazwa strony przekazana w formularzu zakładającym Stronę internetową będzie jednocześnie Subdomeną Strony Internetowej
 • 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy z Klientem bez podania przyczyny, względem czego żadna ze Stron nie jest obciążona dodatkowymi kosztami

§ 4 – ZOBOWIĄZANIA KLIENTA


 • 1. Klient oświadcza iż jest autorem treści, grafik, oraz zamieszczanych plików, lub posiada do nich prawo. Zamieszczona zawartość na Stronie Internetowej jest zgodna z aktualnie obowiązującym prawem, oraz nie narusza dóbr osób trzecich. Jednocześnie informuje o swojej świadomości iż ponosi pełną odpowiedzialność za publikowaną zawartość.
 • 2. Klient zobowiązany jest do przekazywania prawidłowych danych jego lub jego przedsiębiorstwa, oraz informowaniu o każdej zmianie tych danych.
 • 3. Klient nie ma prawa do użytkowania Strony internetowej oraz Panelu Administracyjnego na serwerach innych niż u Usługodawcy.
 • 4. W momencie zaobserwowania awarii w działaniu Usług, Klient obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o tym fakcie drogą elektroniczną email wysyłając wiadomość na adres: support@plat-forma.pl .

§ 5 – ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY


 • 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług przez cały okres współpracy.
 • 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania danych autoryzacyjnych do Panelu Administracyjnego osobom trzecim.
 • 3. Usługodawca ma prawo do logowania się do Panelu Administracyjnego Klienta w przypadkach uzasadnionych a także w celu udzielenia Klientowi pomocy technicznej
 • 4. Usługodawca ma prawo do zamieszczenia w stopce Strony internetowej linku oraz elementu graficznego przekierowującącego do strony internetowej Usługodawcy.

§ 6 – WARUNKI OGÓLNE WSPÓŁPRACY • 1. Klient zarządza Stroną Internetową za pomocą udostępnionego Panelu Administracyjnego
 • 2. Kod źródłowy oraz pliki Usług nie są udostępniane, a wszelkie ich modyfikacje są możliwe do wykonania tylko przez Usługodawcę.
 • 3. Usługodawca raz dziennie, w godzinach porannych wykonuje automatycznie kopię bazy danych, w której zawierają się wszystkie informacje, oraz zmiany wykonywane przez Klienta za pomocą Panelu administracyjnego

§ 7 – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE • 1. Klient ma prawo do reklamacji Usługi, jeżeli nie jest ona wykonywana lub jest wykonywana wadliwie.
 • 2. Zgłoszenie reklamacyjne następuje na podstawie przesłania wypełnionego druku PFR-1 który można pobrać w Załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.
 • 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego dokumentu PFR-1 drogą elektroniczną email, lub pocztą tradycyjną.
 • 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną email i uruchomi procedurę wykonania żądanej rekompensaty. W przypadku żądania przez Klienta zwrotów finansowych, Usługodawca zobowiązuje się do przekazania zwrotu pieniędzy.
 • 5. Zarówno Klient jak i Usługodawca zobowiązują się do polubownego zakończenia sprawy będącej tematem reklamacji. W przypadku wykorzystania wszystkich sposobów polubownego zakończenia sprawy, Strony mogą wystąpić na drogę sądową.

§ 8 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE • 1. Regulamin jest obowiązujący od momentu przesłania Formularza.
 • 2. W sprawach spornych, nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, a sądem właściwym w rozwiązywaniu sporów jest Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, przy ulicy Słowackiego 10.

Załączniki: